Athomix

Athomix


Get Adobe Flash playerATHOMIX

Per quina raó necessita una Web? Per millorar la imatge de l'empresa o augmentar la informació i els serveis que presta als seus clients, per captar-ne de nous o obrir nous mercats i conseqüentment multiplicar les seves vendes.
Quin preu té una Web? Dificultat tècnica, disseny, complexitat, volum d'informació, opcions, creativitat, programació, seguretat, accessibilitat, usabilitat, interactivitat, traducció, posicionament, manteniment... Un pressupost personalitzat s'ajustarà a les seves necessitats reals.

Abans de demanar un pressupost... Planifiqui la seva Web. Recopili imatge i informació corporativa, logotips, història, objectius, equip i/o experiència. Enumeri les grans divisions dels seus serveis i/o productes. Esculli un nom de domini que l'identifiqui. Determini els objectius i no deixi mai d'implicar-s'hi.

¿Para qué necesita una Web? Para promocionar y mejorar la imagen de su empresa y de su marca, prestar más y mejores servicios e información a sus clientes, abrir nuevos mercados y consecuentemente para multiplicar sus ventas.

¿Precio? Dificultad técnica, diseño, complejidad, volumen de información a mostrar, opciones, creatividad, programación, seguridad, accesibilidad, usabilidad, interactividad, traducción, posicionamiento, mantenimiento... Un presupuesto personalizado se ajustará a sus necesidades reales.

Antes de pedir un presupuesto Planifique su Web. Recopile imagen e información corporativa; logotipos, historia, objetivos, equipo y/o experiencia. Haga una lista de sus servicios y/o productos. Escoja un nombre de dominio que le identifique. Determine sus objetivos e implíquese!.
You surely seek to answer why you need a Web page. You may need to improve your brand image or increase the information and services you offer your clients, open new markets or seize new customers and thus increase your sales.
You will also wish to know how much a Web page costs. The assessment on the development of a Web page is made in terms of working hours: technical difficulty, design, intricacy, size, options, ideas...
What should I do before asking for a budget? You should plan your Web page before contracting its making and so you will avoid having an unpleasant surprise. How do you do this? First thing to do is to choose a few domain names that can identify you. Find out the goals you want to achieve with your Web page and do your best to describe them. List your services or products great divisions and subdivisions. Describe your target Web user. Gather brand and corporate information if available; logos, background, goals, team and/or experience. Finally, we advise you to actively participate in the making of your Web page.
*
Cada sitio y cada página web requieren experiencia en distintas areas para alcanzar los objetivos -diseño gráfico, programación, marketing, nuevas tecnologías, multimedia, lingúistica, idiomas,... creatividad!-

Athomix® ofrece todos los servicios necesarios para su Web unidos, seleccionando la combinación de cada elemento para obtener los mejores resultados.
*

Solucions Web

Vol vendre més? Busca assessorament per al seu negoci a Internet?

Athomix® ofereix solucions a qui necessita alguna cosa més que una pàgina Web. Des del disseny fins el hosting o la programació, passant pel màrqueting i el manteniment. Tot en una solució integral.

Soluciones Web

¿Quiere vender más? ¿Busca asesoramiento para su negocio en Internet?

Athomix® ofrece soluciones para aquellos que necesitan algo más que una página Web. Desde el diseño hasta el hosting, pasando por el marketing y el mantenimiento. Todo en una solución integral.

Web Solutions.

Do you want to boost your sales? Are you looking for advice to take your business onto the Internet?

Athomix® provides solutions to businesses that need something more than a Web page, offering from Web design to hosting, marketing and maintenance. All in a global solution.
Una Web sempre necessitarà manteniment, actualizar-la, renovar-la i millorar-la. Sempre i per poc que sigui. Perquè una Web és quelcom "viu" com la seva empresa i tot canvia constantment.


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

Una Web siempre necesita actualizarse y renovarse. Porque una Web es algo "vivo" como lo es su empresa y todo cambia constantemente.
A Web site always requires regular maintenance and also to be constantly updated or renewed. Don’t forget it: always and a minimum updating. Because a Web site is 'alive' and it's never finshed.

Accessibilitat i usabilitat
Seguretat i integritat de la informació
Mobilitat, aplicacions de telefonia i mòbils
Publicitat, posicionament professional i màrqueting
Noves oportunitats i viabilitat de projectes
Anàlisi de la seva competència
Ajuts i subvencions
Selecció d'especialistes i professionals
Hardware, xarxes, comunicacions, noves tecnologies, programaris...

Tot el que la seva empresa necessita per millorar les seves vendes i els seus beneficis.

Otros servicios

* Usabilidad y accesibilidad.
* Movilidad, aplicaciones móviles.
* Retransmisión on-line
(web-cam, eventos, radio, tv...)
* Análisis de su competencia.
* Seguridad de la información.

Accessibility and Usability
Information security and integrity consultance
Mobile telephony Wap sites and applications
On-line retransmition services, web-cam, events, radio, tv...
Advertising and SEO positioning on the Internet
New opportunities and projects viability
Aids and grants
>Hardware, networks, communications, new technologies, software...

All your business need to boost your sales and your revenues.
DISSENY
DISEÑO
DESIGN

Disseny Funcional

Estructurem la seva Web de manera lògica, pràctica i intuitiva.

Diseño Funcional

Programamos y estructuramos su Web de forma lógica, práctica e intuitiva.

Functional Design

We design your Website contents logically, practically and attractively.

Diseny Gràfic i Multimèdia

Fotografia, audio i vídeo, animacions, il·lustracions, gràfics i so.

Diseño Gráfico y Multimedia

Fotografía, audio y video, animaciones, ilustraciones, gráficos y sonido.

Multimedia and Graphic Design

Photografic, audio and video, animations, illustrations, graphics and sound.

Creativitat

Les millors idees perquè la seva Web sigui original i agradable.

DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN

Creatividad

Las mejores ideas para que su Web sea sencilla, original y agradable.

Creativity

Best ideas to make your web original and pleasant.

Imatge Corporativa

Harmonia visual per a la seva Web, manuals d'estil, papereria, publicitat i objectes promocionals. L'ajudem a millorar la seva marca.

Imagen Corporativa

Armonía visual para su Web, manuales de estilo, papelería, publicidad y objetos promocionales. Le ayudamos a mejorar su marca.

Corporate Image

Visual harmony for your web, style textbooks, publicity and promotional items. We help you to improve your brand.

Recursos

Seguim les recomanacions de l'W3C i de la nostra experiència, combinant HTML amb Flash, fulles d'estil CSS, scripts, llenguatges de servidor i bases de dades perquè tot s'integri a la perfecció i s'obtinguin els millor resultats en cada cas.

Recursos

Seguimos las recomendaciones del W3C y de nuestra experiencia, combinando HTML con Flash, hojas de estilo CSS, scripts, lenguajes de servidor y bases de datos para que todo se integre a la perfección y se obtengan los mejores resultados.

Resources

We follow the W3C recommendations, combining HMTL with Flash, CSS stylesheets, scripts, PHP, ASP, and databases to obtain de best results.

Posicionament Professional

La seva Web es mantindrà entre les primeres posicions als buscadors més importants i reconeguts. A més oferim campanyes personalitzades de màrqueting per a la seva Web adaptades al seu negoci i pressupost.
La via per vendre més i recuperar la inversió.


POSICIONAMIENTO / PUBLICIDAD (SEO/SEM)

Posicionamos su web de forma natural en las primeras posiciones de los buscadores más importantes y reconocidos.
Para vender más.
Además ofrecemos campañas personalizadas de marketing adaptadas a su negocio y presupuesto, con enlaces patrocinados, publicidad en buscadores y banners (PPC, PPV, SEM).

Search Engine Optimization

Your Website will keep on the most important and well-known search engines. We can also offer marketing personalized campaigns for you Website, adapted to your company and budget.
The way to boost your sales and recover your investment.
Anàlisi permanent d'estadístiques i resultats
Millores d'accessibilitat i correcció d'errors.
Posicionament de traduccions i nous continguts.
Enllaços patrocinats, ppc, màrqueting.
Análisis permanente de estadísticas y resultados
Mejoras de accesibilidad y corrección de errores.
Posicionamiento de traducciones y nuevos contenidos.
Enlaces patrocinados, ppc, márketing.
Permanent stats analysis and results
Acessibility improvement and code mistake correction
Translation positioning and new contents
Sponsored links, ppc, marketing.
*
*
*

Allotjament Web i Dominis

Registre de dominis, configuració de servidors, connexions en línia, bases de dades, seguretat, correu, estadístiques, webmail, antispam, antivirus...
... amb les millors garanties i un pressupost a la seva mida!.
ALOJAMIENTO WEB Y DOMINIOS

Registro de dominios, configuración de servidores, seguridad, correo, estadísticas, webmail, antispam, antivirus, conexiones on-line, bases de datos, ...
... con la mejor garantía y un presupuesto a su medida!

Domain Name and Web Hosting

Domain name registrations, server configurations, on-line connections, databases, security, e-mail accounts, stats, webmail, antispam, antivirus...
... with all guarantees and with an affordable budget.

Programació Web

Desenvolupem, posicionem i personalitzem aplicatius Web i programaris a mida per a la seva Web. Però sobretot li aconsellem el que és realment útil per al seu negoci

Programación Web

Desarrollamos, personalizamos a medida su Web.
Le aconsejamos sobre lo que es realmente útil para su negocio

Web Programming

We develop and customize Web programs tailored specifically for your Website. And most important of all: we will advise you on what is really useful for your business.

Traducció

Tradueixi la seva Web als principals idiomes i no perdrà ni un sol client.

Traduccions ràpides, econòmiques i accessibles, de fàcil manteniment i sense duplicitat de continguts.

Redacció

Redactem i corregim els seus texts expressant les seves idees amb claredat i creativitat.

Traducción

Traduzca su Web a los principales idiomas y no perderá ni un solo cliente.

Traducciones rápidas, económicas y accesibles, de fácil mantenimiento y sin duplicidad de contenidos.

Redacción

Redactamos y corregimos sus textos expresando sus ideas con claridad y creatividad.

Translation

Translate your Website contents to the main languages so that you don’t miss a single customer.

Translations for all low-cost and accesible translations, with easy maintenance and no contents duplicity.

Writing

We write and correct texts, express yours ideas with clearness and creativity.
USABILITAT
USABILIDAD
ACCESIBILITY
Advantatges
Ventajas
Advantages
Directrius
Directrices
Guidelines
Definició
Definición
Definition
Usabilitat
Usabilidad
Usability
La Usabilitat i l'Accessibilitat Web (UAW) com també el compliment dels estàndards, defineixen l'experiència dels usuaris, tinguin o no discapacitats o dificultats visuals, motrius, auditives i cognitives com ara daltonisme, ceguesa, distrofies, paràlisi, amputacions o sordesa.
La Usabilidad y Accesibilidad para Web (UAW) y el cumplimiento de estándares definen la experiencia de los usuarios, tengan o no discapacidades o dificultades visuales, motrices, auditivas y cognitivas, como daltonismo, ceguera, distrofias, parálisis, amputaciones o sordera.
Accessibility and Usability are the ability to access the website information and the compliance of a set of guidelines that compose the user experience, regardless of their visual, motor, auditive or cognitive disabilities.

Usabilitat i Accessibilitat Web

ISO/IEC 9126: "La usabilitat es refereix a la capacitat d'un programari de ser comprès, après, comfortable i funcional per a l'usuari, en condicions específiques."

ISO/IEC 9241: "Usabilitat és l'eficiència i/o la satisfacció amb la qual un producte permet assolir objetius específics a usuaris específics a un context d'ús específic."

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB

ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, cómodo y funcional para el usuario, en condiciones específicas."

ISO/IEC 9241: "Usabilidad es la eficiencia y/o satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico."

Website User Friendly and Accessibility

ISO/IEC 9126: "Usability refers to a set of attributes of a stated software that bear on the effort needed for its use, and on the individual assessment of much use -related to its learnability, understandability and operatibility- by a set of users".

ISO/IEC 9241: "Usability is the efficiency or satisfaction with which users can employ a particular tool in order to achive a particular goal".

Avantatges d'una implementació UAW:

 1. Augmenta el nombre de visitants d'una Web ja que no existeixen barreres. Facilita el posicionament.
 2. Estandaritza els continguts i es visualitza correctament a tota mena de dispositius.
 3. Redueix costos de desenvolupament i manteniment. És menys propensa a contenir errors i senzilla d'actualitzar.
 4. Incrementa el prestigi empresarial, la imatge corporativa i l'autoestima.
 5. Es dissenya centrant-se en cada usuari i el seu context concret, i ajuda a identificar les seves necessitats millor
 6. Una web intuïtiva i predible redueix costos de formació o suport a l'usuari i augmenta les possibilitats que aquest aconsegueixi el seu objetiu (comprar-vendre, informar, entretenir) sense perdre temps, ni cometre errors.
 7. Una Web usable i útil fidelitza a l'usuari i augmenta la conversió de visitants a clients i per tant la productivitat i el retorn de la inversió.

Ventajas de una implementación UAW:

 1. Aumenta el número de visitantes de una Web ya que no existen barreras. Facilita el posicionamiento.
 2. Estandariza los contenidos y se visualiza correctamente en todo tipo de dispositivos.
 3. Disminuye costes de desarrollo y mantenimiento. Es menos propensa a contener errores y sencilla de actualizar.
 4. Incrementa el prestigio empresarial, la imagen corporativa y la autoestima.
 5. Se diseña centrándose en cada usuario y su contexto, y ayuda a identificar sus necesidades mejor
 6. Una web intuitiva y predecible reduce costes de formación o ayuda al usuario y aumenta las posibilidades de que éste consiga su objetivo (comprar-vender, informar, entretener) sin perder tiempo, ni cometer errores.
 7. Una Web usable y útil fideliza al usuario y aumenta la conversión de visitantes a clientes y por tanto la productividad y el retorno de la inversión.

UAW implementation advantages:

 1. You boost the number of your Website visitors since there are no barriers. It makes positioning easier.
 2. It turns the contents into a standard and you can visualize them from all kind of devices
 3. It lowers developement and maintenance costs. Your Website is less prone to make mistakes and easier to upgrade.
 4. It enhances your company prestige, your corporative image and self-confidence.
 5. It is designed focusing on each user and his/her context and help to identify their needs more easily.
 6. An intuitive and predictable Website cuts off training and user help costs and increases the possibililities of acheiving the goal (buy-sell, inform, entretain) without wasting time or makeing mistakes
 7. An usable and usefull Website gains customer loyalty and increases the turn of visitors to customers and therefore productivity and investment returns.

Nescessita la seva Web complir aquestes directrius?:

 • Domini memoritzable.
 • Títol, logotip, i localització de la seva companyia a cada pàgina
 • Icona a la barra de direccions del navegador.
 • Lògica a opcions de menú i disseny homogeni a totes les pàgines
 • Coincidència de tipus, formats i mides de lletra a diferents plataformes.
 • Política de privacitat, tractament de dades, obligatori.
 • Descàrrega ràpida a connexions lentes.
 • Sense navegació horitzontal, sense pop-up, ni splash i sense marcs, ni taules.
 • Funció de cerca de continguts a llocs extensos i mapa del lloc.
 • Impressió formatejada
 • Contingut HTML alternatiu a Flash
 • Controls de so
 • Visibilitat dels continguts i contrast de colors i textures.
 • Redacció i ortografia correcta i clara.
 • Texts descriptius per a imatges i hipervincles.
 • Diferenciació d'enllaços visitats.
 • Redirecció de pàgines mogudes o eliminades.
El grau d'UAW real és relatiu, però existeixen algunes proves empíriques i recomanacions mínimes que hauria de complir qualsevol pàgina Web.

¿Necesita su Web cumplir estas directrices?:

 • Dominios memorizables.
 • Título, logotipo, y localización de su compañía en cada página
 • Icono en la barra de direcciones del navegador.
 • Lógica en opciones de menú y diseño homogéneo en todas sus páginas
 • Coincidencia de tipos, formatos y tamaños de letra en diferentes plataformas.
 • Política de privacidad, tratamiento de datos, obligatorio.
 • Descarga rápida en conexiones lentas.
 • Sin navegación horizontal, sin pop-up, ni splash y sin marcos, ni tablas.
 • Función de búsqueda de contenidos en sitios extensos y mapa del sitio.
 • Impresión formateada
 • Contenido HTML alternativo a Flash
 • Controles de sonido
 • Visibilidad de los contenidos y contraste de colores y texturas.
 • Redacción y ortografía correcta y clara.
 • Textos descriptivos para imágenes e hipervínculos.
 • Diferenciación de enlaces visitados.
 • Redirección de páginas movidas o eliminadas.
El grado de UAW real es relativo, pero existen algunas pruebas empíricas y recomendaciones mínimas que debería cumplir cualquier página Web.

Need your Website conform to these guidelines?

 • Domain names easy to remember
 • Title, logo and location of your company in every page
 • Icon in the browser address toolbar
 • Letter type, format, and size coincidence in different platforms.
 • Policy of privacy and data processing are mandatory
 • Quick download in slow connections
 • No horizontal browsing, no pop-ups, no splash and no frames or tables
 • Content search function in vaste sites and site maps
 • Suitable print
 • Html approach alternative for flash
 • Sound controls
 • Contents visibility, colours and textures contrast
 • Clear and correct writing and spelling
 • Descriptive texts for images and hyperlinks
 • Enhancement of visited links
 • Redirection of moved or removed links
The real Web accessibility degree is relative, but there are some empirical evidences and minimum recommendations that any Website should fulfill.
Athomix® respecta la privacitat de les persones que visiten la seva web o ens contacten a través de la mateixa.

Athomix® sols recollirà informació que l’identifiqui (“dades de caràcter personal”) si vostè ens la proporciona voluntàriament. Aquesta informació pot incloure el seu nom, cognoms, professió, despatx professional o empresa, domicili professional, número de telèfon i/o la seva adreça de correu electrònic.

Utilitzarem les seves dades de caràcter personal sols per a informar-lo de qüestions del seu interès. Les seves dades personals han estat incorporades a la base de dades propietat de Athomix®

Vostè controlarà la forma en que Athomix® utilitzarà la informació que ens proporciona, disposant en tot moment del dret d’accés, i en el seu cas, de rectificació i cancel·lació de les seves dades.

Per a això deurà contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte indicant clarament la seva petició.
Athomix® respeta la privacidad de las personas que visitan su web o nos contactan a través de la misma.

Athomix® solamente recojerá información que le identifique (“datos de carácter personal”) si usted nos la proporciona voluntariamente. Esta información puede incluir su nombre, apelidos, cargo, profesión, empresa, domicilio profesional, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico.

Utilizaremos los datos de carácter personal sólo para informar de cuestiones de su interés. Sus datos personales estarán incorporados en la base de datos propiedad de Athomix®.

Usted controlará la forma en que Athomix® utilitzará la información que nos proporciona, disponiendo en todo momento del derechos de accceso, y en su caso, de rectificación y cancelación de sus datos.

Para ello deberá contactar con nosotros a través de nuestro formulario de contacto indicando con claridad su petición.
Athomix® respects the privacy of its website’s visitors or those who contact us in this way.

Athomix® will collect personal and other information of our visitors and contacts if they do provide it voluntarily. This may include your name, occupation, professional address, telephone number and/or e-mail address.

We will use the information we collect only to provide our customers with information that may interest them. Your personal data have been incoporated to Athomix® database.

You can always monitor the way Athomix® uses your personal information, and will have at any moment full access to review, correct and remove any of your personal details.

In order to do so, you may contact us via our web site form.
Política de Privacitat
Política de Privacidad
Privacy Policy
dominios - hosting - diseño - programación - posicionamiento - accesibilidad - comunicación - traducción - marketing
domains + hosting + design + programming + positioning + accesibility + communication + translation + marketing
dominis · hosting · disseny · programació · posicionament · accessibilitat · comunicació · traducció · màrqueting
Servicios integrales de diseño y programación de páginas Web, Flash y consultoría de Internet, dominios, hosting, posicionamiento, traducción, seguridad, pagos, mantenimiento, Barcelona
ATHOMIX provides solutions to businesses that need something more than a Web page, offering from Web design and development to most advanced Internet consulting services, domain hosting and maintenance. All in a global solution.
Athomix ofereix solucions a empreses que necessiten alguna cosa més que una pàgina Web. Des del disseny de la Web fins els serveis més avançats de consultoria, passant pel hosting i/o el manteniment. Tot en una solució integral
Soluciones Web
Web Solutions
Solucions Web
Quant val una Web?
¿Cuanto vale una Web?
How much costs a Web Site?
Solucions Web
Soluciones Web
Web Solutions
Empresa de diseño Web interactivo en Barcelona, presupuesto sin compromiso
Barcelona Web Solutions
Empresa de disseny Web interactiu a Barcelona, pressupost sense copmromís.

Yupa 10 - Camps d'en Mario -Constructores y Promotores- Diseño Web, Hosting, ...
Dra.Inma Costa -Medicina Estética- Diseño Web, Posicionamiento, Hosting, Mantenimiento
Cabalgaderos -Cortijo Andaluz- Diseño Web, Traducción, Posicionamiento, Hosting, Mantenimiento
Piero Viganego -Abogados- Diseño Web, Traducción, Posicionamiento, Hosting, Mantenimiento
Asesoría Técnica y Control -Ingeniería- Diseño Web, Traducción, Hosting, Mantenimiento
Sasatex -Ropa de Bomberos- Diseño Web, Traducción, Posicionamiento, Mantenimiento
Hat Trick Barcelona -Rock Band- Diseño Web, Posicionamiento, Hosting, Mantenimiento
Llum a la Boira -Criadores del Boyero de Berna- Diseño Web, Traducción, Hosting, Mantenimiento
International Soccer Schools -Imagen para Deportistas- Diseño Web, Traducción, Hosting
Froutchman, Sant & Josa -Abogados- Diseño Web, Traducción, Hosting, Mantenimiento
Mariscos Laumar -Viveros de Pescado y Marisco- Diseño Web, Traducción, Hosting, Mantenimiento
Tecnic Jardí -Herramientas y Maquinaria Agrícola- Diseño Web, Hosting, Mantenimiento
Blanca Ribera -Traductora- Diseño Web, Hosting, Posicionamiento, Mantenimiento
Metal Honny -Carpintería de Aluminio- Diseño Bienvenida, Hosting y Dominio
Pandi Spain - Actualización Web
Forum d'Emprenedors - Foro de emprendedores- Diseño Web, Hosting, Posicionamiento, Mantenimiento
Bond Nadal - Microsite para felicitar la Navidad a nuestros clientes en 2-007 Simplemente te deseo lo mejor
Athomix
Paseo de Gracia 54, 3ºD Eixample 08007 Barcelona tel (+34) 93 667 0669